Eftersyn af skorstene

Eftersyn af skorstene – status og tilstandrapport

Skorstenseftersyn af Murede skorstene, beton- og stålskorstene

Alle skorstene bliver påvirket af vind og vejr,aggressiv røg m.v.

Danton A/S udfører hvert år mange Skorstenseftersyn på skorstene rundt omkring i hele landet.

Alle vores Skorstenseftersyn bliver foretaget af medarbejdere med stor erfaring inden for skorstens-konstruktioner som ved, hvor evt. skader kan opstå. Eftersynene følges op med en rapport over den enkelte skorstens stand vedlagt div. billeddokumentation. Hvis der ved et eftersyn konstateres mangler/skader vedlægges i øvrigt et overslag/tilbud på udbedring af disse samt en tidsmæssig vurdering af, hvornår det vil være forsvarligt at få disse mangler udbedret.

De fleste steder kommer vi med et fast interval på ca. 2 år (alt efter skorstenens stand), og det er vores erfaring, at kunderne har store fordele af denne ordning.

Iflg. lovgivningen skal bygningskonstruktioner holdes i en forsvarlig stand. Dette kan man bl.a. sikre ved jævnlige eftersyn, som netop er med til at afdække skorstenens stand. Derved kan evt. skader opdages i tide med deraf følgende mindre vedligeholdelsesudgifter og desuden kan det være medvirkende til en forlængelse af skorstenens levetid, ligesom evt. større reparationer kan forudses og budgetteres i forud.

Opdages en skade derimod “for sent”, kan denne have bredt sig og forårsaget flere følgeskader, hvilket vil betyde større reparationsomkostninger, og foretages denne reparation ikke, kan det medføre en forkortelse af skostenens levetid.

En skorsten kan være til stor fare for sine omgivelser, hvis ikke den holdes i en forsvarlig stand.

Ved Skorstenseftersyn af murede skorstene og betonskorstene foretages bl.a.:

 • Gennemgang af murværk/beton for afskalning, frostsprængninger, kalkspringere, revner og karborratisering m.v.
 • Evt. overfladebehandling efterses for brud/skader samt nedslidning.
 • Skorstenstoppe, røgrør og inspektionslem efterses.
 • Lejder efterses for korrosion og fastgørelse samt i øvrigt for dens sikkerhedsmæssige forsvarlige stand. Evt. faldsikringsanordning og rygbøjle efterses og afprøves.
 • Lynafleder kontrolleres for skader og fastgørelse, og jordforbindelsen måles.
 • Kerner (stål, muret el. andet mat.) efterses for evt. skader og tæring.
 • Kanalindføring og inddækning efterses for korrosion og skader.
 • Røggasførende ståldele gennemmåles med ultralydsmåler på tilgængelige områder for at fastsætte materialetykkelsen.
 • Evt. påsatte mobilantenneanlæg kontrolleres for befæstigelse.

Ved Skorstenseftersyn af stålskorstene foretages bl.a.:

 • Gennemgang af skorstenskappens tilstand for korrosion ved ultralydsmåling.
 • Gennemgang af kerner for brud og korrosion ved ultralydsmåling foretaget på tilgængelige områder og med passende afstand.
 • Lejder, rygbøjle og faldsikringsanordning efterses og afprøves.
 • Røggastilslutninger, kompensatorer, og kanalinddækning efterses for brud/skader.
 • Evt. svingningsdæmper efterses for bl.a. slidtage i ophæng m.v.
 • Evt. påsatte mobilantenneanlæg kontrolleres.

Ovenstående eftersyn er et såkaldt “let eftersyn”, som foretages fra umiddelbar tilgængelige steder. Et sådan eftesyn giver i de fleste tilfælde et godt overblik over skorstenens stand.

Kræves der imidlertid en mere omfattende undersøgelser eller tekniske indgreb for yderligere oplysninger/fastlæggelse af skader udført fra hængeplatform, vedlægges rapporten et tilbud på udførsel af et “udvidet Skorstenseftersyn”.